therapiehonden
 • Alle gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten tussen Skyboma en de klant worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
 • Skyboma zal de afspraak/overeenkomst overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap  en naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • Skyboma zal de cliënt en of begeleiders naar beste vermogen begeleiden.
 • Skyboma werkt niet op afspraak mits anders is af gesproken, Skyboma heeft de mogelijkheid om een aantal sessies over te slaan als dat voor de client of voor de honden hun welzijn  van kracht zijn.
 • Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van Skyboma.
 • Skyboma is in geen geval aansprakelijk voor besmetting of mentale gebreken van de Cliënt of omgeving.
 • Skyboma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten.
 • Skyboma is verzekerd voor ongevallen tussen de cliënten en de honden.
 • De inhurende organisatie is verantwoordelijk voor de  schade die is veroorzaakt door de cliënt aan de hond
 • Skyboma, de eigenaar van de hond, blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 • Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd.
 • Mededelingen aan derden worden slechts gedaan in overleg met de klant en of begeleider en uitsluitend wanneer Skyboma ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt, de hond of de omgeving hiermee gediend zijn.
 • Skyboma behoudt zich het recht voor een klant te weigeren of een therapie te onderbreken wanneer een klant weigert mee te werken aan een opgestelde therapie of plan van aanpak.
 • Een consult met het gebruik van materiaal of producten, geschieden op eigen risico van de cliënt.
 • Skyboma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal. Ten nadelen van Klanten, cliënten en of honden.
 • Gemaakte afspraken tussen Skyboma en cliënt en of begeleider kunnen tot minimaal 48 uur van te voren door de cliënt en of begeleider worden afgezegd of gewijzigd.
 • Later afzeggen/wijzigen door de cliënt en of begeleider kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
 • Skyboma behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt en of begeleider niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen bij de cliënt en of begeleider.
 • Indien Skyboma door ziekte of overmacht een afspraak moet worden geannuleerd of worden verzet, dan draagt Skyboma er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
 • Betaling dient na het consult per factuur binnen de gestelde betalingstermijn te geschieden.
 • Bij te laat betalen na de verstreken termijn van 15 werkdagen, wordt 10% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Na elke twee weken komt er 5% bij.
 • Btw regeling komt per 01-01-2020 te vervallen hier wordt een bedrag berekend als KOR of te wel kleine ondernemers regeling dit bedrag is € 5,00 per uur
 • Alle door Skyboma verstrekte beeldmateriaal, rapporten, materialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake therapeutische behandelingen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skyboma worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht. Alle geschreven stukken worden voor 2 maanden vanaf de factuur datum van een sessie bewaard en daarna vernietigd eveneens als de persoon gegevens.
 • Uitzondering zijn als er een factuur nog niet is voldaan, als er een vervolg sessie wordt aangegeven,
 • Aangaan van de overeenkomst
 • De overeenkomst kan aangegaan worden door mondelinge of schriftelijke te reageren op het aanbod van Skyboma.
 • De mondelinge afspraak is bindend wanneer de klant of de cliënt zijn naam, adres, telefoonnummer en/of e-mail opgeeft.
 • Mondelinge aanmelding geschiedt doordat de bevoegde persoon op het kennismakings-consult bevestigt dat hij door wil gaan.
 • Na een sessie of na een afgesproken termijn  krijgt de klant een factuur welke binnen 14 werkdagen moet worden voldaan.
 • Indien de bevoegde niet betaalt, behoudt Skyboma het recht om de honden therapie niet te vervolgen.
 • Bij niet voldaan aan een factuur zal er een tweede en derde herinnering worden aangeboden.
 • Bij alsnog niet na komen van de herinneringen wordt de factuur uit handen gegeven waar de extra kosten worden berekend naar de verantwoordelijke.
 • Bij langdurige ziekte van de hond of cliënt kunnen in overleg nieuwe afspraken gemaakt worden.
 • Bij overlijden van de hond, wordt er in overleg andere hond ingezet. Of per direct alle afspraken geannuleerd.
 • Bij het overlijden van een dierbegeleider, zullen de sessies per direct worden gestaakt zonder verdere vervolgen voor de na bestaande..